Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2565 ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2565
ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด
ของเกษตรกรยุคใหม่
 
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา ประจำปี 2565 เรื่อง ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา ด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมมอบรางวัลเกษตรกร ดีเด่น สาขา บัญชีฟาร์ม ประจำปี 2565 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.ในวันที่ 9 พฤษภาคม  2565 ณ นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต ชลบุรี (สวนนงนุช) 
    
    นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
นโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรพัฒนาสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปภาคเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไปสู่ความสำเร็จเพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำ"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ตามศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งการทำบัญชีถือเป็นมิติหนึ่งสู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายการส่งเสริมการทำบัญชีรายบุคคลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรม นำระบบบัญชีไปวางรากฐานเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นคู่มือชีวิตในการสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสให้เกิดขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบฐานรากในการพัฒนาสู่การขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมั่นคง ส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนงานผ่านอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือ ครูบัญชี ซึ่งเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ จึงได้เน้นย้ำนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ ทั้งในด้านทักษะและองค์ความรู้เพื่อเป็นเครือข่ายไปถึงพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทุกพื้นที่ ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีและช่วยขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนช่วยผลักดันงานนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตรและยกระดับเกษตรกรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งได้ถึงเศรษฐกิจ
ฐานรากและเพื่อเป็นเกียรติแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งถือเป็นตัวแทนภาคประชาชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล จึงได้กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์”นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เพื่อยกย่องและเชิดชูครูบัญชีที่ช่วยขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคเกษตร รองรับโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกร

     นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่บัญชี สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการสอนบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างวินัยทางการเงินในครอบครัว สามารถใช้ข้อมูลบัญชีได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการกำหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านบัญชี พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหรือครูบัญชีให้เป็น Smart Farmer ด้านบัญชี เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ ประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีและการนำบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต จำหน่ายผลผลิตแก่เกษตรกร ส่งเสริมให้มีครูบัญชีประจำศูนย์การเรียนรู้ ให้สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำงานและสร้างประโยชน์ ให้กับชุมชนของตนเอง โดยปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ จำนวน 7,636 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นับเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ 

     ในปีนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก
ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่” ประจำปี 2565
ขึ้นโดยมุ่งหวังให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผนงานโครงการที่สำคัญเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปี 2565 ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ร่วมด้วยข้าราชการกรมฯ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 250 คน ในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มระดับประเทศ/ระดับภาค/ระดับจังหวัด จำนวน 77 รางวัล โดยเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2565 ได้แก่นายอดุลย์ วิเชียรชัย เกษตรกรดีเด่นจากจังหวัดปทุมธานีเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาทำอาชีพการเกษตร โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรจากการใช้สารเคมีมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน ปลอดสารเคมี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงศาสตร์พระราชาและหลักทฤษฎีอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังถ่ายทอดความรู้การใช้ข้อมูลทางบัญชีของตนเองเป็นบทเรียนให้แก่สมาชิกในชุมชนได้เลือกอาชีพเสริมในด้านที่ตนเองสามารถทำได้ ทำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นในตำบลคลองหก ชื่อว่า "วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่ 14” และใช้แนวคิดการให้ความรู้ทางบัญชีอย่างง่าย "บัญชี คือ การออกแบบชีวิต”ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองเสือ จึงเป็นผลสำเร็จที่เกิดจาก การนำบัญชีไปใช้วางแผนการใช้จ่ายเงิน วางแผนประกอบอาชีพ สามารถบริหารจัดการทุนได้มีประสิทธิภาพ และบริหารการตลาดจนประสบผลสำเร็จ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์ชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตาม แนวทางทฤษฎีใหม่
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel