Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
โดย โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม SEVA

ทบทวนความจำ - หันมอง...การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ

         มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ หรือ
Economic Value Added: EVA เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจในเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่นับรวมต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของธุรกิจ ทำให้ผลกำไรที่ได้หลังหักต้นทุนเงินลงทุน เป็นผลกำไรที่แท้จริงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรโดยการคำนวณ EVA ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ง่ายนักเนื่องจากรายการปรับปรุงมีจำนวนมาก  อย่างไรก็ตาม
หลักการและแนวคิดของการคำนวณ
EVA
สำหรับสหกรณ์สามารถสรุปเป็นสูตรสำเร็จรูปได้ดังนี้

EVA  = กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) - ต้นทุนเงินลงทุน (Cost of Capital)
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2548
– 2550

         จากข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในปี 2548-2550 พบว่า รายได้โดยรวมของสหกรณ์ภาคการเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 6.7 หมื่นล้านบาทในปี 2548 เป็น 9.4 หมื่นล้านบาทในปี 2550 ขณะที่ยอดกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.7 - 1.9 พันล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ภาคการเกษตรยังคงสามารถสร้างกำไรทางบัญชีอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว

         จากตารางข้างต้น ด้วยแนวคิดเรื่องมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
EVA ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร พบว่า ค่า EVA ของสหกรณ์ภาคการเกษตรในปี 2548 มีค่าติดลบ 249 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการปรับตัวของมูลค่า EVA พบว่าเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีมูลค่า EVA ติดลบน้อยลงเป็น 139 ล้านบาทในปี 2549 และกลายเป็นบวกที่ 228 ล้านบาทในปี 2550 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นในช่วงปี 2548-2550

รูปที่ 2 – มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ EVA ของสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2548 – 2550


         เมื่อแบ่งแยกสหกรณ์ภาคการเกษตรออกตามประเภทหลัก 3 ประเภท คือ สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม และสหกรณ์การเกษตร พบว่าสหกรณ์ทั้ง 3 ประเภทมีรูปแบบและแนวโน้มของค่า
EVA ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนี้
             โดยสหกรณ์ประมงมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำลายมูลค่าของตนเอง เนื่องจากมูลค่า EVA
ติดลบต่อเนื่องทั้ง 3 ปี สาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทำกำไรของสหกรณ์ประมง ที่ทำให้ผลดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 23 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 82 ล้านบาทในปี 2550
            ส่วนสหกรณ์นิคมนั้นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แม้ว่า EVA มีค่าติดลบทั้ง 3 ปี แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่สหกรณ์นิคมเพิ่มเงินลงทุนในการสร้างยอดขายและสร้าง
ผลกำไรในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน
(Profitable Growth Approach)
            ขณะที่สหกรณ์การเกษตรแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของมูลค่าเพิ่มจากกำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นและต้นทุนของเงินลงทุนที่ลดลง ช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน และช่วยให้ EVA ของสหกรณ์การเกษตร
ปรับตัวดีขึ้นจาก -149 ล้านบาท ในปี 2548  เป็น 288 ล้านบาท ในปี 2550
 
*** พบกับ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย EVA ได้ในฉบับต่อไป

 

 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 7311 คน จำนวนคนโหวต 14 คน

  จำนวนคนโหวต 14 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
21%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
14%
  ให้ 4 คะแนน
 
21%
  ให้ 5 คะแนน
 
43%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional