Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดอบรม เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผ่านระบบ GIN Conference      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อให้
ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีความรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในการตรวจสอบและให้
คำแนะนำแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น
โดยมีข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ GIN Conference ไปยัง
หน่วยงานในภูมิภาค


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional