Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววนิดา เอื้องกุญชร ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานใน
สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ให้กับ
มูลนิธิเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำหนังสือ
อักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาได้นำไปใช้ประโยชน์ ณ มูลนิธิเพื่อคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional