Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2563     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 2/2563

เพื่อให้นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค
โดยมีนางสุนันทา
เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 5 เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional