Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปี 2563 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ปี 2563
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน
โครงการฯ สามารถถ่ายทอดและสอนแนะประชาชนทั่วไปให้สามารถทำ
บัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือนได้ เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความอยู่ดี กินดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เข้าใจการใช้ระบบโปรแกรม
(CAD_SOUTH) และรูปแบบการสอนแนะการรายงาน และได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมี
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ผู้รับผิดชอบกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ นาทวี
เทพา และสะบ้าย้อย เข้ารับการอบรมจำนวน 55 ราย
ณ ห้องประชุมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional