Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.
โดยมีวิทยากรจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.
รวมทั้งการจัดการเงินส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional