Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ร่วมในการต้อนรับ รมว.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.ชุมพร      เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ณ สหกรณ์
นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโดยเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เพื่อกระตุ้นสมาชิกร่วมกัน
พัฒนายกระดับมาตรฐาน เพิ่มรายได้สหกรณ์

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า "ถ้าเราให้ความ
สำคัญกับระบบสหกรณ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตอย่างมี
ความสุขได้ ซึ่งสหกรณ์ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพ
นอกจากนี้ยังจะต้องมีผู้บริหารที่ดีด้วย ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ
และความเสียสละ สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงาน
ที่เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์ในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่นอกเหนือ
จากสหกรณ์จะควบคุมได้ ซึ่งในวันนี้ผมมีโอกาสที่ได้เข้ามาดูแลสหกรณ์ทั่วประเทศ
จึงมุ่งที่จะส่งเสริม สนับสนุน และเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับพี่น้องเกษตรกร และ
หวังว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีที่อย่างยั่งยืน"


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional