Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดประชุมการบริหารจัดการภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการ
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563
พร้อมบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ รวมถึงแผนงาน โครงการในปีงบประมาณ 2563 รับทราบเกี่ยวกับข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การพัสดุ หนังสือราชการ และแนวปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้สามารถปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม
ระหว่างวันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2562 รวม 200 คน ณ โรงแรมราชาบุระ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional