Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์        กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดยนางสาว
ภิญญารัตน์ เจียตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายบรรจบ สงฤทธิ์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
และงบการเงินแก่สหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตรการ
จัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย
ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุม
สหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
         ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของ
สหกรณ์ โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีสหกรณ์เข้ารับการอบรม
จำนวน 41 สหกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 58 ราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional