Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ขอนแก่น          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์
พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เพื่อ
  รับทราบปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงาน การดำเนินงานด้านโครงการ รวมถึง
  งานสอบบัญชี พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคของการ
  ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมสำนักงาน
  และได้แนะนำด้วยความห่วงใยเพื่อต้องการให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน

  โดยมีนางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
  นายภาสกร เลาหวณิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วย
  หัวหน้าสำนักงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และข้าราชการ
  พนักงานราชการ ในสังกัดให้การตอนรับ
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional