Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Cyber Auditor อย่างมืออาชีพ     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Cyber
Auditor อย่างมืออาชีพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
ระหว่าง
วันที่ 8-10 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมสู่การเป็น Cyber Auditor อย่างมือ
อาชีพ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยน
ปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 185 คน
ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional