Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เปิดอบรมการพัฒนาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 62 เรื่อง เทคนิคการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์และเทคนิคการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน ประจำปี 2562 เรื่อง เทคนิคการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์และ
เทคนิคการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนรับทราบถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นปัจจุบัน แนวทาง
การจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารระหว่างผู้สอบบัญชีสหกรณ์และธนาคารพาณิชย์
ไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์ให้
สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
มหานาค กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional