Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 4
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเปิดศูนย์การเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน เอ ไอ เอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) และทรงตรวจเยี่ยมติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ 
       ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สนองงานด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีในกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กนักเรียน และการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์การเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย บ้านบ๋าฮี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional