Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่
สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
จัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุม
สหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้

    ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ เป็นแกนหลักในกระบวนการ
พัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์ประเภทภาคเกษตร โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม
จำนวน 19 สหกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 ราย ระหว่างวันที่ 13 - 15
สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional