Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.เข้าติดตามโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ นำโดยนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการ
กลุ่มประสานงานและติดตามผล
พร้อมคณะ เข้าติดตามกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ติดตาม และกระตุ้นการใช้
บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม
ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุรัญญา จวงจันทร์ รองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา ให้การต้อนรับ และโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional