Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สตส.แม่ฮ่องสอน        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
พร้อมกับแนะแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในพื้นที่ โดยมีนางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 7
และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมบุคลากรในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional