Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.3 และ สตส.นครราชสีมา          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และสำนักงาน
  ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
  รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  นครราชสีมา ในการนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
  อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้
  การต้อนรับและเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional