Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์        เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
  บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุม
  คุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายจาก
  ผู้บริหารเพื่อพัฒนางานสอบบัญชี
ซึ่ง
จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
  รวมถึงรับทราบข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และสามารถนำไป
  ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพ
ณ โรงแรมสตาร์เวล บาหลี
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional