Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศพก.อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
เนินมะปราง
โดยมีนางสุดใจ ชมพูมี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีบัญชีฟาร์ม ประจำปี พ.ศ.2560
นางอุบล ใจโอด เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีบัญชีฟาร์ม ประจำปี พ.ศ.2554 เครือข่ายชมรมครู
บัญชีในจังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยนางสาวชณิญญา
หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลกและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
        ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายผ้าแพรชุมชน
คนทำบัญชีบ้านผารังหมี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูบัญชีอาสาและเครือข่ายที่จัดทำ
บัญชีอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้องค์ความรู้การจัดทำบัญชีไปต่อยอดบริหารงานกลุ่มอาชีพในชุมชน
บริหารการจัดการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีความโปร่งใส สร้างความเข้มแข็งและยั่นยืน
ให้กับชุมชนได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional