Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตท.2 และ สตส.ชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง      เมื่อวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชี
ของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่
เป้าหมาย
ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและ
งบการเงินได้ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
(ชสอ.) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงสรรค์
ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายอดุลย์ คนมั่น
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี
และนางพิมพ์พา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
เข้าร่วมในพิธี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน
39 สหกรณ์ รวม 56 คน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จ.ชลบุรี
     ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและ
งบการเงินได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional