Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8        เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจ 
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของ 
ผู้สอบบัญชีภาครัฐที่ใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันพิจารณากำหนด 
แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ 
จากผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ 
ที่พัฒนาโดยผู้อื่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้มากขึ้น
โดยมีผู้สอบบัญชีในพื้นสำนักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional