Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา
บ้านกิ่วกาญจน์ จังหวัดเชียงราย
เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตาม
พระราชดำริฯ ทั้งนี้ทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมในโรงเรียน โดยมี
นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย พร้อมด้วย
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ที่ 6 ตำบลริมโขง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 
     ในโอกาสนี้ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง
ตชด.อนุสรณ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เพื่อทรงติดตามโครงการ
ตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียน
สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง ตชด.อนุสรณ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional