Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด รู้ตัวตนด้วยเทคโนโลยีทางบัญชี นำนวัตกรรม 4M สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์    ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยความ
ต้องการยางพาราของตลาดโลก และปัญหาต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่สูงเมื่อเทียบกับ
เกษตรกรผู้ผลิตยางพาราประเทศอื่น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก
เกษตรกรมีรายได้ไม่พอกับการเลี้ยงชีพ มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว และส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย แต่สำหรับธุรกิจยางพาราในกลุ่มสหกรณ์กลับไม่ได้รับผล
กระทบ ในภาพรวมยังมีแนวโน้มที่ดีและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สร้างความเข้ม
แข็งในระบบการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องประสบปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้า
คนกลาง เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาและดึงดูดพ่อค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้เข้ามาซื้อยาง
ผ่านสหกรณ์
    สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่
ปลูกอ้อย และมันสำปะหลัง ผลผลิต ที่เก็บเกี่ยวได้ส่วนใหญ่นำส่งขายให้กับโรงงานในเขตพื้นที่
อำเภอใกล้เคียง ในลักษณะต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคา
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และค่าจ้างแรงงานมีราคาสูง ในขณะที่ พืชไร่จะขายได้
เพียงปีละครั้ง จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบกับเกษตรกรได้รับผลกระทบในเรื่องราคาอ้อย
และมันสำปะหลังตกต่ำ จึงมีเกษตรกรบางรายมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดใหม่ ที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่า มาทดแทน จึงได้มีการนำยางพาราเข้ามาทดลองปลูกในพื้นที่ซึ่งได้ผลดี จน
กระทั่งในปี 2534 มีการรวมตัวกันของเกษตรกร โดยหันมาทำยางแผ่น แทนการขายน้ำยางสด
และรวมกันขายเป็นกลุ่ม จากการร่วมมือช่วยเหลือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม จึงได้รับการสนับ
สนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ ในการสร้างโรงอบยาง เพื่อปรับปรุงคุณภาพยาง และได้ก่อตั้ง
เป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2537
     สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ยังได้นำนวัตกรรม Smart 4M ที่พัฒนาโดยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สหกรณ์ได้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถ
รู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการ
เงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือ
กับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน และความผันผวนทางเศรษฐกิจ
     นายธวัชชัย สุระประเสริฐ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด 
กล่าวว่า สหกรณ์ฯ มีการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ มีเงินทุนหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท การรู้ความ
เคลื่อนไหวข้อมูลบัญชีและสถานะทางการเงินจะมีประโยชน์ในการบริหารงาน ซึ่งทางสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้แนะนำให้สหกรณ์ใช้นวัตกรม Smart 4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ซึ่งผู้บริหารของสหกรณ์ 
ได้นำโปรแกรม Smart Manage มาช่วยในการบริหารงาน ทำให้สามารถตรวจสอบการ
ดำเนินการของสหกรณ์ได้รายวัน มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ และเป็นเครื่องมือให้
ผู้บริหารใช้ในการกำกับติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ์ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
     นอกจากนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้นำนวัตกรรม Smart 4M แนะนำให้
กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เป็นการช่วยลดความ
เสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้ อีกทั้งเกษตรกรสามารถทำบัญชีได้และใช้บัญชีเป็น และใช้
บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยนางสุนันทา ทิพย์ชุน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กล่าวว่า
    สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ได้ใช้นวัตกรรม Smart 4M ของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการทราบผลการดำเนินงาน
และสถานะทางการเงินของสหกรณ์ในแต่ละเดือน เพื่อจะนำข้อมูลไปใช้วางแผนเพื่อจะพัฒนางาน
ของสหกรณ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเอง
ได้แบบ Real Time สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีให้สหกรณ์

     การนำนวัตกรรม Smart 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการสหกรณ์ นอกจากช่วยสร้างความสำเร็จในการบริหารงานแล้ว ยังช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี อุดช่องโหว่การทุจริตสามารถแก้ไขปัญหา
ที่ทำให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ได้อย่างทันเวลา

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional