Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 3      เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์
รุ่นที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์
ที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ปฏิบัติงานตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
หรือปฏิบัติงานอื่น จำนวน 80 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม
ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional