Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด จังหวัดสตูล       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด
จังหวัดสตูล
ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แบบครบวงจร (Full Pack) รวมทั้งมีการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M)
ประกอบด้วย Smart Me , Smart Member , Smart Manage และ Smart Monitor
ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์ เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการ
งานสหกรณ์ และช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
มาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ รวมทั้งยกระดับสหกรณ์สู่ CAD 4.0 ทั้งระบบ โดยมี
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional