Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงาน
  ตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะสำหรับ
  ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวณิชาพร สังฆะโต นักวิชาการตรวจสอบ
  บัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบ
  บัญชี นางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
พร้อมด้วย
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
  และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional