Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตท.4 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี       เมื่อวันที่  29 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนวิน สครีมชอร์ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา
โดยมีนายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 4 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

และบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
        ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
รวมถึงอบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชีสำหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน และสามารถ
บันทึกบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง เพื่อฝึกวินัยให้เด็กนักเรียนรู้จักการออม ปลูกฝังให้รัก
การจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
ครอบครัวและชุมชน โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional