Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตท.3 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์       เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
 ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
และบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
ทั้งนี้ ยังทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการ
ตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน
พร้อมทั้งทรงทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศูนย์เรียนรู้กิจกรรมเกษตร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดิน ณ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์
ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional