Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส. เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 จ.ขอนแก่น

 
       เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรอีสาน
บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์
พระราชามาพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลว่าด้วย "การตลาด
นำการผลิต” เรื่อง การเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่
Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิต
ข้าวครบวงจร โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด "ตัดโกง ก่อนเกิดกรรม ร่วมกัน ลด-ละ-เลิก
พฤติกรรมทุจริต เป็นรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืน” เพื่อปลูกฝังความคิดให้ประชาชนรู้จักการใช้จ่าย
ให้เหมาะสมกับรายได้บนพื้นฐานของความเหมาะสมและมีเหตุมีผล ตัดมูลเหตุที่จะน้อมนำไปสู่
การทุจริตหรือการโกง โดยรู้จักการลงบัญชี บันทึกรายรับ รายจ่าย เพื่อให้รู้สถานะทางการเงิน
รู้ตัวตน และดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ไม่สร้างหนี้สิน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างวินัยทางการเงิน
ให้ตนเอง และนำไปสู่ความสำเร็จในการวางแผนในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว เป็นแบบอย่างสู่ชุมชนให้ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต โดยยึดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทาน
ให้ประชาชนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตได้
และเป็นกลไกที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของความพอเพียงได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้มแข็งและความสมดุล
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนให้กับประชาชน
พร้อมทั้งสอนแนะองค์ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ การแจก
สมุดบัญชี แนะนำการใช้แอปพลิเคชั่น Smart 4M เพื่อให้สามารถทำบัญชีได้ใช้ข้อมูลเป็น สามารถ
วางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ประชาชน
ได้รู้รายรับ-รายจ่าย สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครอบครัวและชุมชน

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional