Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์       เมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญชี ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการ
จัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์
หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้
สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 39 สหกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมรวม 58 ราย ณ ห้องประชุม
วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
       ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง
เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์บ้านมั่นคง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional