Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ นักวิชาการ
  ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน
  การบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นายไตรรงค์
  สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช และข้าราชการ
  ในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยทรงเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด
          ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตร
  เพื่ออาหารกลางวัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ตลอดจนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional