Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
           กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเยาวชน "ออมไม่อด จดไม่จน”
            ใช้บัญชีช่วยวางแผนการใช้จ่ายเงิน

         กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการทำ"บัญชี” ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือนำทางให้ผู้ทำบัญชี รู้จักคิด รู้จักจ่าย รู้จักออม และเกิดแรง จูงใจที่จะปรับเปลี่ยนตนเองสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ก่อเกิดแนวคิดพัฒนาอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่าย มีเงินออม ก้าวสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่กรมฯ ให้ความสำคัญและกระตุ้นให้เกิดการทำบัญชี โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนนักเรียนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการบันทึกบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง รวมทั้งยังเป็นการสร้างและผลักดันให้เยาวชนนักเรียนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจดบันทึกบัญชีและเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลผู้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินให้เยาวชนรู้คุณค่าของเงิน รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยทางการเงินมากขึ้น

        โครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” เป็นโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมบูรณาการงานกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ โดยร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำบัญชี พร้อมแจกสมุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจดบันทึกบัญชี รู้จักการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนนักเรียน มีนิสัยรักการออมโดยผ่านการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย รู้จักการคิดคำนวณ รู้คุณค่าของเงิน และมีวินัยทางการเงิน ซึ่งการออมโดยการจดบันทึกนี้ มีความสำคัญกับการสร้างฐานรากเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ทำให้เกิดความสามัคคี และความปรองดองภายในครอบครัว และชุมชนได้

       ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมฯ จัดอบรมให้แก่นักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางกะปิ จำนวน ๔๕๓ คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จำนวน ๒๙๐ คน.

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional