Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและการตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและการตรวจราชการในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดตามทิศทางการปฏิบัติงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) โดยมีนายสุมนต์
หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด
ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional