Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 และ การพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน ของ สตท.5       เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้า
ผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 และการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน สำหรับบุคลากร
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
ไตรมาส 1 รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พัฒนาและสร้างปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมให้กับทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน
จ.เลย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional