Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน”      เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล ผู้แทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ
พระราชดำริ
พร้อมคณะ ร่วมกับ นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ สภาสมาคม
สตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดทำโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิธีการจดบันทึกบัญชี การบันทึกรายรับ - รายจ่ายที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการออมเงิน รู้คุณค่าของเงิน และมีวินัยทาง
การเงินมากขึ้น โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 290 คน โดยมี
นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ร่วมให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional