Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี

 

สื่อการสอน หลักสูตรจัดทำงบการเงิน

            กลุ่มมาตรฐานการบัญชี ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ได้จัดทำสื่อการสอนให้การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร "การจัดทำงบการเงิน" เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
 
 
หลักสูตรการจัดทำงบการเงิน  สำหรับขั้นสูง
สื่อการสอนหัวข้อวิชา 
  
1. วิชาการจัดทำงบทดลอง
2. วิชาการจัดทำรายการปรับปรุงบัญชี
3. วิชาการปิดบัญชีประจำปี

กรณีศึกษา
 
   - เฉลย
    
 

 

<

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional