Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2561       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (Word
Soil Day) ปี 2561
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "Be the Solution
to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
       ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด
"3 พอ พลิกชีวิตก้าวตามศาสตร์พระราชา นำบัญชีสร้างวิถีสู่ความพอเพียง”

พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพ แจกสมุดบัญชี เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น สามารถ
วางแผนการลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน
เพื่อให้ประชาชนได้รู้รายรับ-รายจ่าย สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในครอบครัวและชุมชน และแนะนำโปรแกรม Smart Me
แอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ทำให้ผู้จดบันทึกรู้ตัวตนและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional