Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561
เพื่อรับทราบ
ผลการดำเนินงานในปี 2561 และชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปี 2562 ให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้
วางไว้ และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะผู้บริหารจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม
404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional