Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย และเยี่ยมเกษตรกรบ้านท่าวังแคน        เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการ 
  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
พร้อม
นางโสภิดา แก้วสุฟอง
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่
  ศึกษาดูงานและเข้าพบ นายเฉลิมพล บุญเจือ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
  ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และนายตราครุฑ ศิลาสุวรรณ
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เพื่อบูรณาการงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  พร้อมทั้งสัมภาษณ์เกษตรกรหมู่บ้านท่าวังแคน ตำบลศรีสองรัก นายสายัน มั่งมา
  ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีลูกบ้านที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
  ประกอบอาชีพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional