Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้บริหารกรมตรวจฯ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และนางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
รับมอบ
ดอกไม้แสดงความยินดีจากบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องใน
โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional