Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ช่วยในการตรวจสอบระดับกลาง รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ช่วยในการ
ตรวจสอบระดับกลาง รุ่นที่ 2
โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ช่วยในการตรวจสอบระดับต้น หรือมีความสามารถในการ
ใช้โปรแกรม ACL ได้อย่างน้อย 10 คำสั่ง ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2, 6
ถึง 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 32 คน เข้ารับการอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์
ผลที่ได้จากการนำฐานข้อมูลของสหกรณ์มาตรวจสอบ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรม ACL และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional