Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1         เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
  บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
  ประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
  สำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1
เพื่อให้ผู้สอบ
  บัญชีมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน
  และการรักษาความปลอดภัย มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
  สื่อสารที่สหกรณ์อาจนำมาใช้ และมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ
  ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยที่ตามระเบียบนายทะเบียน
  สหกรณ์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการใช้เทคโนโลยีของแต่ละสหกรณ์

  โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสหกรณ์ที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
  และเป็นสหกรณ์กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่
  1 - 5 จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561

  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional