Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562”     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนา
เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562”
เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปี 2562 ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นระหว่างบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จากทั่วประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562
ณ โรงแรมเรือรัษฎา
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional