Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ 5/2561           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
  บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ครั้งที่ 5/2561
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
  2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ
  รายงานความก้าวหน้าการกำหนดแนวทางการจัดทำระเบียบสหกรณ์สำหรับ
  สหกรณ์ซึ่งใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2561-2564) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปรายงานผลการเข้าร่วม
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์กำกับและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์
  ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2561 แผนการจัดอบรม/สัมมนา ไตรมาส 1 ประจำปี
  งบประมาณ 2562 กฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช
  2561 และการขอแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารงานสอบบัญชี เป็นต้น
โดยมีผู้บริหาร
  ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม
  404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional