Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตาม Road Map ปีงบประมาณ 2562     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตาม Road Map
ปีงบประมาณ 2562
ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชน โดยมี
นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 กล่าวต้อนรับ
ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional