Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดประชุมสัมมนาสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการสอบบัญชีสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2562        เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิด
การประชุม
สัมมนาสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการสอบบัญชีสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน ปี 2562
เพื่อให้ทราบแนวทางการสอบบัญชีสหกรณ์ที่จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2562 และความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกผู้สอบบัญชี
และกระบวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทราบถึงการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
และข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุง
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระเบียบคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
และแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่สหกรณ์ต้องทราบและถือปฏิบัติ
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส
มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional