Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 ปี 2561 และเตรียมการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562       เมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าผล
การปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 ปี 2561 และเตรียมการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562

โดยมี นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ ใจดี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
และนางปนัดดา ทองเหลือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบ
บัญชี
และบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
จำนวน 193 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อ.เมือง
จ.นครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional