Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร และทีมงานคุณภาพ             เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้าง
   ความผูกพันต่อองค์กรและทีมงานคุณภาพ
พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้
   แก่บุคลากรในส่วนกลาง หัวข้อ สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน โดยนายแพทย์สิทธา
   ลิขิตนุกูล แพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรม
ณ โรงแรมบางแสน เฮอร์ริเทจ อำเภอเมือง
   จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional