Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร และนางสาวจุฑามาศ
ลิปิการถกล รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ.2561 "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life
โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัล
แก่หน่วยงาน ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
      ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภท
พัฒนาการบริหาร ระดับดี
จากผลงาน 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง ซึ่งเป็นการนำ
องค์ความรู้ด้านบัญชีกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างความเข้มแข็ง
แก่สมาชิกสหกรณ์และชุมชน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional